Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelem könyvtárunk honlapján

1. AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő az Ady Endre Városi Könvytár (6500 Baja, Telcs E. u. 12).), tel: 79/322-741, e-mail: iroda@bajaikonyvtar.hu; (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelésre az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény alapján kerül sor.
2.1. Adatok átadása
2.1.a Hírlevél megrendelés („megrendelés”)
Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez regisztrációval, ahttps://bajaikonyvtar.hu honlapján megrendelői regisztrációs űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, tárolása, törlése és megsemmisítése.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE 
3.1. Az adatkezelés kiterjed az Érintettek adataira,
– hírlevélre feliratkozás esetén úgy mint: név, e-mail cím;
– hozzászólás esetén a hozzászólás szövege és név; indirekt módon az e-mail-cím,
– támogatás esetén név, cím, számlázási cím (ha különböző), kapcsolattartói e-mail-cím, a támogatásösszege, megjegyzés.
3.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy vélemény-adatokat is gyűjthet, és tárhat összegzett formában nyilvánosság elé úgy, hogy abból egy Érintett sem azonosítható be, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 
4.1. Az Érintett a 2.1 pontban meghatározott módokon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
4.2. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
4.3. Az Adatkezelő ügyfelei által adott támogatás adatai megjelennek a számlán is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
4.4. Az adatokhoz hozzáférők köre: a) az Adatkezelő munkatársai; b) az Adatfeldolgozók munkatársai, amelyekkel az Adatkezelő szerződéses jogviszonyban van; c) egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában; d) egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
4.7. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

5. ADATBIZTONSÁG

5.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
6.1.Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.
Hozzájárulását a felnott@bajaikonyvtar.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, de hírleveleinkben is biztosítjuk Önnek a leiratkozási lehetőséget egy kattintással.
6.2. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételének beérkezését követő 1 munkanapon belül törli az adatot.
6.3. A Server Logban tárolt felhasználói adatokat az Adatkezelő számítógépes rendszere tovább is eltárolhatja.

7. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA 
7.1. Az Érintett az 1.1 pontban jelzett kontaktadatok segítségével a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; b) amellett, hogy saját maga módosíthatja a www.kithirlevel.hu felületén, kérheti személyes adatainak helyesbítését; c) kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását; d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
7.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. §(1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
7.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
7.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
7.5. A személyes adatot törölni kell, ha a) a kezelése jogellenes; b) az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri; c) az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható — feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt; e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; f) a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

8. JOGORVOSLAT 
8.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
8.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
8.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
8.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,www.naih.hu, +36 (1) 391-1400 ugyfelszolgalat@naih.hu)

9. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG 
9.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
9.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a székhelyén kifüggesztve, valamint az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

10. Cookie használat

Az internethasználat során az egyes meglátogatott weboldalak cookie-kat (sütiket) küldenek a gépünkre, amelyek ott eltárolódnak. Ezek lehetőséget biztosítanak egyes adataink lekérdezésére, a felhasználó internethasználatának nyomon követésére.
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy oldalaink látogatottságát a fenti technikával mérjük, ennek érdekében szervereink automatikusan rögzítik azokat az adatokat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek (pl. IP-cím, használt böngészőprogram, képernyőfelbontás, stb.), ezek a saját adatbázisunkban eltárolódnak.
A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

11. A szerzői jogról

Az Ady Endre Városi Könyvtár weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Ady Endre Városi Könyvtár kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ady Endre Városi Könyvtár fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Ady Endre Városi Könyvtár minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
12. E-könyvek

Az e-könyvek szolgálják az online olvashatóságot, amely nem jelent feltétlenül letölthetőséget is. Jellege e-könyvenként megjelenik, amelyből megtudhatja hogy csak online megnyitható és olvasható, vagy letölthető is az Ön számára.

 

13. Képek, illusztrációk

Letöltésük és felhasználásuk tilos

 

14. Hírek, események

Amennyiben átvenné híreinket, úgy lehetősége van RSS csatornán keresztül ezt megtenni.
Amennyiben közvetlenül hivatkozna honlapján tartalmunkra, úgy kérjük ne teljes terjedelmében másolja azt át, legfeljebb 255 karakternyi idézetben tegye meg és hivatkozzon linkkel a forrásra, ezzel téve lehetővé, hogy a látogatói pontosan informálódjanak az érintett témában.