Beiratkozás, kölcsönzés

A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

1. A beiratkozás

A könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a használó adatait regisztráltassa. A kölcsönzést csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

név (asszonyoknál leánykori név is)

születési hely és idő

anyja neve

állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha ideiglenes lakcímmel rendelkezik, abban az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni).

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező:

Foglalkozása, és munkahelye. Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy telephely.

Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében (pl.tanulók) az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel;

Háztartásbeliek, (stb.) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

Beiratkozáskor az olvasónak az 5.2 pontban szereplő díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat egy éven keresztül veheti igénybe.

2. Beiratkozási adatok

A beiratkozási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerébe rögzíti. A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik az 1. pontban leírtakkal. Ezek a könyvtárat használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkód adatával egészülnek ki. Az itt rögzített adatokat a könyvtár személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel.

Törzslap, olvasói nyilatkozat

A beiratkozott olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell az 1. pontban felsorolt adatoknak és nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját.

E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

Olvasójegy

Az olvasójegy a beiratkozott, regisztrált olvasó egyedi azonosítóját, nevét tartalmazza. A legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátuma, a kölcsönzött dokumentum jellege (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb.), lejárati határideje és darabszáma ebben található.

Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele.

A könyvtár az olvasójegy érvényességét rendszeresen ellenőrzi.

Az elveszett olvasójegyet a könyvtár az 5.2 pontban szereplő díj befizetése ellenében pótolja.

Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja. Csak a dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

Jótállói nyilatkozat

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2.1. pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét.

Ha a könyvtárhasználó tagságát megszünteti, adatait – amennyiben tartozása a könyvtár felé nem áll fenn – töröljük a nyilvántartásból.

A könyvtár szolgáltatásait korlátozottan veheti igénybe a látogató, a 2.1. pontban felsorolt adatok megadása és annak a könyvtári rendszerben való rögzítése után. A látogatónak nem kell díjat fizetnie.

A beiratkozott és a látogató könyvtárhasználót is ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

– a könyvtárlátogatás

– a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata

– a számítógépes katalógus használata

– információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

– információ az intézmény rendezvényeiről

A könyvtárban nem regisztrált személynek a műemlék épület megtekintése: 200 Ft/fő.

3. Kölcsönzési szabályok:

Egy olvasónál egyszerre legfeljebb 10 db nyomtatott dokumentum (könyv, folyóirat) és 3 db AV dokumentum lehet.

A kölcsönzési határidők:

Könyvek: 3 hét, lejártuk dátumát bejegyezzük az olvasójegybe. Ugyanannak a dokumentumnak a kölcsönzési határidejét – a lejárati idő előtt – egy alkalommal lehet 3 héttel meghosszabbítani (telefonon és interneten is).

Tanulást segítő szakirodalom: 1 hét, hosszabbítási lehetőség nincs.

A CD, DVD kölcsönzésre jogosító AV-Klub tagja lehet minden 14. életévét betöltött, személy, aki a külön tagsági díjat befizeti.

Alapfeltétele az érvényes könyvtári tagság. E nélkül nem lehet AV anyagot kölcsönözni!

A klubtag legfeljebb 3 db AV dokumentumot kölcsönözhet 1 hétre, hosszabbítás egy alkalommal lehetséges.

A 14 évnél fiatalabb olvasó külön regisztráció nélkül ingyenesen kölcsönözhet, csakis a Gyermek részleg állományába tartozó filmekből!

Hangos könyv kölcsönzése: legfeljebb 6 db 3 hétre, hosszabbítás egy alkalommal lehetséges.

Minden kikölcsönzött dokumentumot csak akkor lehet hosszabbítani, ha nem érkezett rájuk előjegyzés!

Könyvtárközi kölcsönzés:

Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) tagkönyvtárai közötti dokumentumkölcsönzés a könyvtárközi kölcsönzés. Könyvtárközi kölcsönzés keretében a könyvtárunk az állományában nem szereplő könyvtári anyagot, vagy – erre irányuló kérelem esetén – annak másolatát más könyvtártól beszerzi, s a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja. A szolgáltatást a könyvtár felnőtt részlegében (volt zsinagóga) az olvasószolgálatnál vagy e-mail-ben lehet kérni: konyvkozi@bajaikonyvtar.hu.